:: دوره 2، شماره 4 - ( 11-1395 ) ::
جلد 2 شماره 4 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط فعالیت جسمانی با شیوع چاقی و اضافه وزن در سالمندان شهر شاهرود در سال 1395
عین اله نادری* 1، محمدحسین رضوانی2، فاطمه شعبانی3
1- استادیار ، ay.naderi@yahoo.com
2- استادیار
3- دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده:   (412 مشاهده)

زمینه و هدف: کاهش فعالیت جسمانی و افزایش وزن همراه با پیری با فرسایش طیف وسیعی از سیستم های فیزیولوژیکی در ارتباط است. اغلب این سیستم ها برای حفظ تحرک، زندگی مستقل و کیفیت کلی زندگی مناسب ضروری هستند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مشارکت در فعالیت جسمانی بر شیوع چاقی و اضافه وزن در سالمندان است.
روش بررسی: نوع مطالعه مقطعی بود. نمونه آماری تحقیق را 180 نفر از مردان و زنان سالمند شهرستان شاهرود تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. میزان چاقی و اضافه وزن توسط محاسبه شاخص توده بدنی و میزان فعالیت جسمانی توسط پرسشنامه سطح فعالیت جسمانی سالمندان CHAMPS بر اساسMET ارزیابی شد. داده های جمع آوری شده توسط آزمون های آنالیز واریانس و کای اسکوئر در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: میزان فعالیت جسمانی در افراد دارای به اضافه وزن نسبت به وزن طبیعی به طور معنی داری کمتر بود (001/۰>p). میزان فعالیت های جسمانی زنان نسبت به مردان به طور معنی دار کمتر بود (02/۰>p).  سالمندان بالای 75 سال نسبت به سالمندان 65 تا 74 سال به طور معنی داری مدت زمان بیشتری را ساکن بودند (05/۰>p) و فعالیت ها جسمانی کمتری داشتند(05/۰>p).
نتیجه‌گیری: با با توجه به یافته های تحقیق می توان جهت پیشگیری از چاقی در سالمندان میزان فعالیت جسمانی را افزایش و فعالیت های ساکن را کاهش داد. به علاوه در ارائه برنامه های فعالیت جسمانی و کنترل وزن باید به گروه های سنی بالای 75 و سالمندان زن توجه ویژه ای صورت گیرد.

واژه‌های کلیدی: شاخص توده بدنی، چاقی، فعالیت جسمانی، سالمندی
متن کامل [PDF 710 kb]   (223 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۳


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 4 - ( 11-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها